اهداف موسسه

اهداف مؤسسه

ارائه خدمات ارزیابی خسارت بیمه ای در زمینه های تخصصی ذیل جهت شرکتهای بیمه داخلی و خارجی و بیمه گذاران

 • ارزیابی خسارت های مالی وسائط نقلیه موتوری زمینی
 • ارزیابی خسارت های جانی وسائط نقلیه موتوری زمینی
 • ارزیابی خسارت درمان
 • ارزیابی خسارت بیمه های زندگی و حوادث
 • ارزیابی خسارت هواپیما
 • ارزیابی خسارت حمل و نقل
 • ارزیابی خسارت آتش سوزی
 • ارزیابی خسارت کشتی
 • ارزیابی خسارت مسئولیت مدنی حرفه ای
 • ارزیابی خسارت زیان های پولی
 • ارزیابی خسارت مهندسی
 • تأسیسات جدید ارزیابی خسارت بیمه ای اعلامی از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • حفظ حقوق بیمه گذار، زیاندیده، ذینفع و شرکتهای بیمه های داخلی و خارجی
 • اطلاع رسانی راجع به حقوق بیمه گذار و بیمه گر (هنگام انعقاد قرارداد بیمه و دریافت خسارت)
 • آموزش و بازآموزی کارشناسان در زمینه تخصصی مرتبط با مؤسسه