معرفی موسسه

معرفی

این موسسه جهت کارشناسی و برآورد میزان خسارات در رشته بیمه های اتومبیل و درمان از سال ۱۳۸۵ به عنوان اولین موسسه پس از کسب مجوز از بیمه مرکزی با کادری مجرب و بهره مندی از کارشناسان حرفه ای در این زمینه شروع به فعالیت نموده و تا کنون بیش از ۱۵۰هزار پرونده را با دقت به سرانجام  رسانیده است.

حفظ حقوق بیمه گذار و ذینفع، همچنین شرکتهای بیمه، در امر بررسی و ارزیابی ادعای خسارت و رعایت استانداردهای بین المللی، موجب گردید تا شورای عالی بیمه در تاریخ ۸۲/۰۴/۰۳ آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه ای را تصویب نماید. در این راستا نخستین گروه ارزیابان خسارت بیمه ای در تاریخ ۸۵/۰۲/۱۶ موفق به دریافت پروانه فعالیت شده و اولین مؤسسه ارزیابی خسارت بیمه ای در کشور با نام آراد ایرانیان با موضوع عرضه خدمات ارزیابی خسارت بیمه ای و امور مرتبط در تاریخ ۸۵/۱۲/۰۷ با مجوز بیمه مرکزی تأسیس گردید و از تاریخ ۸۷/۰۵/۱۹ با عقد اولین قرارداد فعالیت حرفه ای خودر را آغاز نمود.

این مؤسسه نظر به تجارب و تعهد و تخصص و تبعیت از نظامات حرفه ای و قوانین و مقررات، بهره مندی از کادر فنی و متخصص و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و دفاتر ارتباطی در تهران و شهرستانها، سامانه خسارت سیار قادر به پاسخگویی نیاز های شرکتهای بیمه در امر فرآیند ارزیابی خسارت بیمه ای می باشد و هم اکنون با نظر به تخصص مؤسسین و مدیران خود در زمینه تخصصی ارزیابی خسارت مالی و جانی وسائل نقلیه موتوری زمینی و ارزیابی خسارت درمان با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسامی در حال فعالیت می باشد.

خدمات

الف) ارائه خدمات ارزیابی خسارت بیمه ای (در سراسر کشور)

–       تعیین مقصر یا مقصرین وقوع خسارت و حادثه

–       بررسی و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت

(علت و حادثه منجر به وقوع خسارت و ماهیت آن)

–       تعیین میزان خسارت وارده

–       تشخیص میزان تعهد بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه

–       تعیین میزان خسارت قابل پرداخت

–       مذاکره جهت تعدیل و تسویه خسارت بیمه ای

–       تعیین امکان شرایط جانشینی

–       تعیین حدود خسارت قابل بازیافت

ب) ارائه خدمات ارزیابی خسارت سیّار

ج) کارشناسی خسارت

د) ارائه خدمات کارشناسی و قیمت گذاری موضوع بیمه و تعیین وضعیت موضوع بیمه هنگام صدور بیمه نامه (بازدید اوّلیه)

هـ) ارائه خدمات کارشناسی بازدید سلامت (تأیید سلامت) بعد از بازسازی

و) ارائه خدمات مشاوره ای فنی و بیمه ای

ز) داوری